நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். -இயேசு